Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Mul BV. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van Mul BV’s websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten.

art.1. Wie is Mul BV?

Mul BV is een Adviesbureau dat naast het adviseren in gebouwgebonden installaties, opdrachtgevers ondersteunen middels het inzetten van internetdiensten en Clouddiensten. Het hoofdkantoor van Mul BV bevindt zich in Gouda op Elburgplein 1A en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 29051069.

art.2. Algemeen

Op het gebruik van een Mul BV website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Mul BV publiceert op de Mul BV websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van de door Mul BV aangeboden diensten. Mul BV behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Mul BV websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Mul BV account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Mul BV, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

art.3. Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Mul BV tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de Digitaal Vastgoed Beheer App. U dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.

art.4. Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Mul BV website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

b. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mul BV, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Mul BV u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Mul BV, waarbij de website binnen de kaders van Mul BV verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@mulbv.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Mul BV zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

art.5. Materiaal

Mul BV heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Mul BV via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

art.6. Hoe gaat Mul BV met uw persoonlijke gegevens om?

Mul BV heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website en diensten te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

art.7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Mul BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Mul BV zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Mul BV is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is.

Mul BV is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mul BV.

U vrijwaart Mul BV tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

a. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Mul BV websites.

art.8. Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

art.9. Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Mul BV op te nemen.

Mul BV.
Elburgplein 1A
2803 PX GOUDA
Tel. 0182538820
Fax. 0182538963

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 17 april 2013.